Riskfunktion
Bolaget har anlitat DLA Piper som upprätthåller funktionen för riskhantering. DLA Piper bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. Riskområdena omfattar operativa-, marknads- och kreditrisker, affärsrisk, likviditetsrisk, ryktesrisk, legal risk och koncentrationsrisk.

Verkställande direktören sammanställer tillsammans med bolagets internrevisor bolagets Interna Kapitalutvärdering (IKU). IKU:n uppdateras vid behov, dock minst en gång per år. I IKU:n beräknas kapitalkrav m.m. vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

 

Riskhanteringsplan

 

Inledning     

Denna Riskhanteringsplan syftar till att skapa en grund för ledning och anställda inom Eligo Asset Management (”Bolaget”) för att kunna bedriva verksamheten på ett sätt så att risken för ökade kostnader, förlorade intäkter eller s.k. badwill minimeras i största möjligaste utsträckning. För att upprätthålla en sund utveckling av verksamheten har bolaget utarbetat system och rutiner för bevakning, kontroll och uppföljning av de risker som förekommer i verksamheten.

 

Utgångspunkten för dessa riktlinjer för Bolagets riskhantering är att finansiell verksamhet är förenad med osäkerhet om framtida utfall. Bolaget säkerställer genom sitt interna regelverk att organisationen och medarbetarna är medvetna om bolagets riskexponering samt strävar efter att minimera identifierade risker och följa uppställda regler och limiter.

 

Ändamålet med denna riskhanteringsplan är att identifiera och på lämpligt sätt hantera de risker som är förknippade med verksamheten i bolaget; allt i syfte att undvika skada för bolaget.

Bolaget bedriver värdepappersrörelse vilket medför särskilda krav på riskkontroll och riskhantering. För interna processer avseende riskbegränsning för detta hänvisar Bolaget till avsnitt 18.

 

Risk Manager skall rapportera alla överträdelser samt andra väsentliga incidenter vid varje ordinarie styrelsemöte. I samband med denna rapportering skall detaljer även lämnas kring vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporterade överträdelser.

Risk Manager ska implementera de riktlinjer och rutiner för riskhantering som har fastställts av Bolagets styrelse för Bolagets räkning.

Denna riskhanteringsplan är fastställd av styrelsen 2018-03-21.

 

Ansvar och organisation  

Ansvaret för att bolaget upprätthåller en god intern kontroll med effektiv kontroll på de risker som förekommer i verksamheten ligger alltid ytterst på styrelsen. En effektiv riskhantering förutsätter dock även en relevant kunskapsnivå och individuellt ansvarstagande av all personal i bolaget. Denna riskhanteringsplan syftar till att lämna praktiska riktlinjer för att Eligo Asset Management skall säkerställa en effektiv riskhantering.

 

Styrelsen

Bolagets styrelse ansvarar för att:

•                    tillse att riskernas omfattning och art i verksamheten identifieras

•                    säkerställa att det finns resurser och kompetens inom bolaget att 

                     hantera risker/riskkontroll

•                    tillse att bolagets riskhantering organiseras med väldefinierade

                     ansvarsområden

•                    utvärdera information om gällande limiter, exponering och resultat

•                    utvärdera bolagets hantering av risk i stort.

 

Verkställande direktören

Bolagets VD ansvarar för att:

•                    löpande fastställa riktlinjer och mätmetoder för riskhantering i

                      Bolagets Placeringspolicy

•                    fördela ansvar och befogenhet för risker i Bolaget

•                    säkerställa att resurser för uppföljning och kontroll av

                     identifierade risker finns tillgängliga

                     

Risk manager

Bolagets risk manager ansvarar för att:

•                    följa upp risker, limiter och kontroller i enlighet med dessa

                      riktlinjer och i enlighet med Bolagets Placeringspolicy

•                    övervaka att bolagets riskhantering, portfölj- och

                      riskhanteringssystem, fungerar tillfredsställande samt rapportera

                      eventuella brister till  styrelsen.

•                    återrapportera avvikelser och överträdelser till styrelsen.

 

Internrevision

Styrelsen har anlitat en extern uppdragstagare att ansvara för Bolagets internrevision. Internrevisionens uppgift är bl.a. att följa upp att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med styrelsens riktlinjer, däribland denna riskhanteringsplan.

 

Risker i verksamheten    

Allmänt om risker

Bolaget är utsatt för risker i olika avseenden, dels i Bolagets verksamhet och dels i de depåer som bolaget förvaltar. Dessa riktlinjer är därför uppdelade i en del som avser Bolaget och en del som avser depåerna.

 

Riskhantering i depåförvaltningen

Bolaget bedriver portöljförvaltning i depåsystem förvarat hos kontoförande bank samt förvaltning av fond på uppdrag av fondbolag.

 

Kredit/ motpartsrisk         

Definition

Kreditrisk:

Med kreditrisk avses risken att en låntagare eller en affärspart helt eller delvis inte erlägger betalning enligt överenskommelse så att en förlust kan uppstå på grund av låntagarens eller motpartens fallissemang. Transaktionen kan avse exempelvis en kredit, en garanti eller en affär med finansiella instrument

 

Motpartsrisk:

Med motpartsrisk avses den generella risken för förluster som kan uppstå genom att en motpart i ett avtal inte fullgör sina åtaganden som planerat.

Ingen rebelåning sker i depåerna och Bolaget debiterar respektive kund i efterskott i enlighet med gällande förvaltningsavtal i efterskott vilket eliminerar risken för Bolaget inte får betalt alternativt riskerar att drabbas av förlust på grund av en motparts oförmåga att infria sina förpliktelser.

 

Kontroll & Rapportering

Det är Risk Mangerns ansvar att kontrollera att rutinerna enligt gällande förvaltningsavtal efterlevs. Stickprovskontroller kan även utföras av riskfunktionen exempelvis genomföras genom granskning av de rutiner som finns i verksamheten.

Genomförda kontroller skall i det fall väsentliga brister upptäcks rapporteras till styrelsen.

 

Marknadsrisk                   

Definition

Med marknadsrisk avses risken att marknadsvärdet för finansiella instrument ändras till följd av förändringar i räntor, valutakurser, aktiekurser eller andra faktorer som anställda hos Eligo inte kan påverka.

 

Marknadsrisker för Bolaget skall inte förekomma i annat fall än genom placering av överskottslikviditet som uppstår i verksamheten.

 

Placeringsbegränsningar

En andel om max 20 % av överskottslikviditeten får placeras i fonder förvaltade av bolaget. Övrigt skall vara placerat på bankkonto.

 

Kontroll & Rapportering 

Risk manager ansvarar för att löpande (minst månadsvis) kontrollera att överskottslikviditet placeras i enlighet med ovanstående riktlinjer.

Avvikelser från ovan angivna riktlinjer upptäcks skall rapporteras till styrelsen.

 

Likviditetsrisk                  

Definition

Med likviditetsrisk avses risken för att Eligo inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.

 

I det fall bolaget inte kan infria sina kortsiktiga betalningsförpliktelser uppstår dels risken att kostnaderna för finansiering ökar och i värsta fall att Bolaget tvingas ställa in sina betalningar. För att minimera denna risk skall målsättningen alltid vara att det skall finnas en god kortsiktigt likviditet genom en aktiv likviditetsplanering. Viktiga delar i en sådan planering är dels de rutiner som skall finnas för hantering av kredit/motpartsrisker och dels de placeringsbegränsningar som finns för bolagets överskottlikviditet. Bolaget har fastställt riktlinjer avseende hantering och kontroll av likviditetsrisker.

 

Kontroll & Rapportering 

Det är VD:s ansvar att löpande (minst kvartalsvis) kontrollera att en god likviditetsplanering upprätthålls i bolaget.

Minst två gånger per år skall rapportering av bolagets likviditet ske till styrelsen.

 

Legala risker                    

Definition

Med legala risker avses risken att hamna utanför de ramar som lagar, förordningar, föreskrifter och andra regler skapar för branschen.

 

Legala risker kan uppstå genom att styrelse, ledning och/eller personal har bristande kunskap om de regelverk som styr verksamheten eller exempelvis genom brister i bolagets avtalshantering. Bolaget skall alltid eftersträva en hög kunskapsnivå och god förståelse för de regler som styr verksamheten genom att personalen skall ha de licenser som krävs samt i övrigt vara informerade om regelverk m.m.

 

Kontroll & Rapportering 

Det är Compliance officers ansvar att säkerställa att styrelsen och personal har den kunskap som krävs för att minimera risken för att förluster eller badwill uppstår på grund av bristande hantering i detta avseende.   

•                    Compliance officer skall minst en gång om året hålla intern

                      utbildning med samtlig personal kring förändringar i lagstiftning

                      och regelverk.

•                    Compliance officer ska tillsammans med VD  ansvara för att

                      bolagets interna regelverk hålls uppdaterat.

•                    Compliance officer skall regelbundet rapportera risker i detta

                      avseende till styrelsen.

 

IT-risker och andra tekniska risker     

Rutiner avseende informationssäkerhet och fysisk säkerhet inom Bolaget finns i avsnitt Informationssystem och säkerhetsfrågor.  

 

Operativa risker               

Definition

Detta är risken för direkta eller indirekta förluster eller badwill som uppstår genom fel eller brister i bolagets administrativa rutiner, exempelvis genom bristande intern kontroll, bristfälliga system eller interna oegentligheter. Ett exempel på operativa risker i bolaget kan vara brister i rutinerna för avstämningar av likvida medel eller värdepappersinnehav mellan egna system och bankens/förvaringsinstitutets noteringar.

 

I syfte att minimera de operativa riskerna i bolaget skall målsättningen alltid vara att bland annat upprätthålla:

•                    en effektiv organisation med tydlig ansvarsfördelning

•                    dualitet i alla väsentliga rutiner (betalningar m.m.)

•                    ändamålsenliga rutinbeskrivningar i verksamheten (avstämningar

                     m.m.),

•                    väl dokumenterade IT-system  

•                    en väl fungerande intern kontroll samt

•                    en effektiv rapportering från verksamheten till ledning och styrelse

 

Bolaget har två förvaltare, som fungerar som backup åt varandra i händelse av sjukdom. Om förvaltarnas frånvaro bedöms bestå under en längre period är det verkställande direktörens ansvar att i första hand  ingå avtal med en extern förvaltare för att hantera förvaltningen av fonden och i andra hand rekrytera en ny förvaltare till bolaget.

 

Kontroll & Rapportering 

De operativa riskerna ska löpande utvärderas och kontrolleras i den löpande verksamheten bland annat genom att rutinbeskrivningar, tekniska system och rapporteringsrutiner hålls uppdaterade. I det fall väsentliga operativa risker upptäcks i verksamheten skall detta omgående rapporteras till VD och/eller risk manager.

En granskning av operativa risker i verksamheten skall normalt ingå i uppdraget för Bolagets internrevision.

 

Bolagets interna kapitalutvärdering     

Det dokument som beskriver bolagets interna kapitalutvärdering skall uppdateras årligen. Det åligger verkställande direktören att utarbeta förslag till uppdaterat dokument och att lägga fram det för styrelsen, som skall anta dokumentet.

 

Riskhantering i depåerna

De portföljer bolaget förvaltar styrs i stor utsträckning av den lagstiftning som finns för investeringsfonder, av de fondbestämmelser som fondbolaget fastställt samt av de riktlinjer som finns angivna i Bolagets placeringspolicys.

De riktlinjer för riskhantering som anges i det följande skall således ses som ett komplement till de formella begränsningar som vid var tid gäller och skall följas för respektive mandat.

 

Risker i portföljhanteringen

Följande risker har identifierats i olika utsträckning i bolagets förvaltade depåer.

•                    Aktiekursrisk: Risken att marknadsvärdet på ett värdepapper

                      minskar i värde.

•                    Ränterisk: Risken att marknadsvärdet på ett räntebärande

                     värdepapper minskar på grund av förändringar i ränteläget.

•                    Valutarisk: Risken att placeringar i utländsk valuta förändras i

                     värde på grund av förändringar i valutakursen.

•                    Likviditetsrisk: Risken för att ett finansiellt instrument eller annan

                      tillgång inte kan avyttras eller förvärvas vid avsedd tidpunkt utan

                      risk för större prissänkning/höjning.

•                    Legal risk: Direkta eller indirekta förluster på grund av legala

                      risker kan exempelvis uppstå på grund av att Eligo Asset

                     Management bryter mot överenskommen placeringspolicy för

                     respektive depåförvaltning med badwill/förlorade kunder som

                     följd.

•                    Politisk risk och Länderrisk: Några av de depåer bolaget förvaltar

                     innehåller placeringar i länder med politisk instabilitet där

                     politiska och/eller andra händelser kan medföra konsekvenser som

                     påverkar möjligheten att genomföra värdepappersaffärer i landet

                     på ett negativt sätt med risk för kursförlust som följd.

•                    Motparts/avvecklingsrisk: Risken för fallissemang vid

                     avvecklingen av en transaktion i en depå med följden att en

                     transaktion försenas/hävs och att depån därmed drabbas av en

                     förlust på grund av förändringar i marknadspriset på det aktuella

                    värdepappret.

 

Ansvar & Uppföljning

Förvaltningsansvariga ansvarar för att respektive portfölj följer de placeringsbestämmelser som gäller samt att löpande utvärdera risknivån i portföljerna så att denna är rimlig i förhållande till önskad risknivå samt i linje med portföljens placeringsinriktning.

 

•                    Risk manager ansvarar för löpande kontroll av portföljernas

                     placeringar i enlighet med gällande placeringsbestämmelser och

                     att risknivån i respektive fond är i linje med ovan.

•                    Förvaltning (i form av pretrade) samt Förvaringsinstitutet utgör

                     båda en viktig del i riskkontrollen genom de löpande avstämningar

                     och kontroller som utförs i samband med avveckling av affärer och

                     beräkning av aktuella marknadspriser och NAV-kurser på

                     fondrelaterade instrument.

•                    Risk manager ansvarar för att hålla löpande (minst två gånger per

                     år) kontakt med förvaringsinstitutet för att säkerställa att

                    förvaringsinstitutet uppfyller de skyldigheter man har bland annat

                    avseende uppföljning och kontroller av placeringar i respektive

                    portfölj. 

 

Riskhantering

Den löpande riskhanteringen ska omfatta följande delmoment:

-                    Kontroll av placeringar i förhållande till portföljförvaltning

-                    Utvärdering av risknivå i portföljerna

-                    Kontakt med förvaringsinstitutet

Vid identifiering av regelbrott skall dessa omedelbart rapporteras till styrelsen.

 

Internt riskbegränsningssystem

 

Inledning     

Eligo Asset Management AB (”Bolaget”) använder sig av ett riskbegränsningssystem för att kontrollera att portföljerna lever inom sina placeringsriktlinjer. I förekommande fall skall fondbestämmelserna efterlevas.

Risk manager har ansvar att implementera de riktlinjer och rutiner för riskhantering som har fastställts av Bolagets styrelse för Bolagets räkning.

Dessa interna rutiner har godkänts av styrelsen 2018-03-21.

 

Ansvar och organisation  

Bolagets förvaltning använder sina interna modeller för att begränsa riskerna och undvika agerande som leder till överträdelser mot portföljernas respektive riktlinjer innan order läggs. Därefter kontrollerar förvaltningen innehaven löpande för att säkerställa att eventuell värdeförändring inte bidrar till överträdelser mot respektive riktlinjer.

 

Bolagets riskfunktion gör månadsvis kontroll av portföljernas faktiska innehav. Detta sker med hjälp av en intern modell som tar hänsyn till portföljernas riktlinjer.

 

Kontroll & rapportering

Eventuella avvikelser, i fondförvaltningsuppdrag, upptäckta av förvaringsinstitutet rapporteras till Fondbolaget som i sin tur rapporterar Bolagets förvaltning.

 

Om riskfunktionen upptäcker en överträdelse rapporteras denna med omedelbar verkan till förvaltningen samt styrelseordförande och Compliance Officer.

Rapporteringsordningen är olika beroende på om en överträdelse är aktiv eller passiv. Är överträdelsen aktiv, rapporterar riskfunktionen direkt till förvaltningen så att de kan agera. Därefter skickas det snarast information om överträdelsen till Compliance Officer samt samtliga personer i styrelsen. Rör det sig om en passiv överträdelse, rapporteras den genast till förvaltningen, Compliance Officer, samt styrelseordföranden.

 

Samtliga överträdelser följs upp och dokumenteras av riskfunktionen samt sammanställs i en riskrapport till styrelsen som levereras till samtliga ordinarie styrelsemöten. I denna rapporteras en sammanfattning av vilka, hur många kontroller, samt eventuella överträdelser som varit aktuella under perioden sen det senaste mötet.

 

Utvärdering    

Bolaget skall löpande se över aktuella kontrollsystem och anpassa dessa vid behov.

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80