Allmänna villkor och personuppgifter

 

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Reglerna återfinns i EU-förordningen, Dataskyddsförordningen, som kompletteras av en svensk lag, Dataskyddslagen. Dessa regler ersätter Personuppgiftslagen.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra skyddet för den enskilde individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU. Mot bakgrund av de nya reglerna lämnas följande information.

Eligo Asset Management AB (bolaget) inhämtar personuppgifter om dig som kund och sparar dessa i enlighet med reglerna i lagen om värdepappersmarknaden och lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering och är således ansvarigt för hanteringen av dina personuppgifter. Bolaget är enligt lagt skyldigt att inhämta uppgifter om dig för att kunna lämna rådgivning och tillhandahålla andra tjänster som bolaget erbjuder. Personuppgifter som bolaget enligt lagt har en skyldighet att inhämta har bolaget även enligt lag en skyldighet att spara under minst fem år. 

Du som kund har rätt att få information om vilka personuppgifter som bolaget har om dig och den rättsliga grunden för bolagets sparande av dina personuppgifter. Om de uppgifter som bolaget har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande är bolaget skyldigt att rätta dessa. Om bolaget innehar personnupgifter om dig som bolaget inte har skyldighet eller en rätt att inneha och spara i enlighet med gällande regelverk har du rätt att få personuppgifter raderade. Därtill har du rätt att erhålla skadestånd om bolaget använder eller sparar dina personuppgifter när det saknas grund där för och du genom behandlingen lidit skada eller behandlingen medfört en kränkning av din personliga integritet.

Om du har frågor om dina personuppgifter och bolagets hantering av dessa rekommenderar vi dig att kontakta bolagets personuppgiftsansvarige på epostadress info@eligofonder.se alternativt telefonnummer 08-614 48 00. Du kan även få information om bolagets hantering av personuppgifter i bolagets policy för hantering av personuppgifter som finns på bolagets hemsida www.eligofonder.se. 

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80