Bolagets hantering av likviditetsrisk

 

11. Riktlinjer avseende hantering och kontroll av likviditetsrisker

 

Fastställelse

Styrelsen i Eligo Asset Management AB (”Bolaget”) har, 2015-04-28 fastställt följande riktlinjer för hantering och kontroll av likviditetsrisker:

 

Inledning

Bolagets ägare Eligo Invest AB och Bolaget betraktas som en finansiell företagsgrupp.

Bolagets verksamhet är lättöverskådlig med få kreditrisker, relativt låg omsättning och begränsad balansräkning. Omfattningen av hanteringen och kontrollen av likviditetsrisker sätts till en nivå som överensstämmer med detta.

Som följer av den verksamhet Bolaget bedriver och har tillstånd för enligt vad som angivits ovan, är Bolaget inte anslutet till RIX eller något annat betalsystem som medför intrabank-dagsflöden till eller från Bolaget, har inte åtaganden som korrespondentbank eller förvaringsinstitut och har inte heller i övrigt någon betydande roll avseende likviditetsförsörjningen eller systemstabiliteten.

För att säkerställa att Bolaget, såväl vid normal daglig hantering som vid temporär och utdragen krissituation, håller tillräckligt med likviditet samt att Bolaget bevakar och tillgodo-ser framtida likviditetsbehov har Bolaget i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag fastställt dessa riktlinjer. Riktlinjerna ses över och fastställs av styrelsen på nytt vid behov eller åtminstone årligen.

 

Likviditetsstrategi

I avsnittet ovan har redovisats att Bolaget ingår i en finansiell företagsgrupp, där Eligo Invest AB är moderbolag. Moderbolagets likviditetssituation är god och tillgänglig likviditet är tillräcklig för att med god marginal tillgodose likviditetsbehovet den finansiella företagsgruppen.

Bolagets affärsbank är i huvudsak SEB. Bolaget har även sedan tidigare konto hos SHB med ett innehav av likvida medel. Om VD finner särskilda skäl att öppna konto i annan bank skall dock detta vara möjligt, (efter meddelande till styrelsen om detta.) Dagliga in- och utbetalningar ska ske via Bolagets bankkonto i SEB eller SHB. Betalningar utförs av bolagets ekonomifunktion.

Likvida medel som bedöms behövas i den löpande verksamheten inom de närmaste tre månaderna skall alltid finnas tillgängliga på ett konto i Bolagets affärsbank. Medlen kan disponeras av Bolaget inom en bankdag.

All bolagets överskottslikviditet skall finnas placerat på bankkonto. Dock har Bolaget möjlighet att placera upp till 20% av denna överskottslikviditet i Bolagets egna fonder.

Betalningar i utländsk valuta uppgår endast till 2 % av bolagets totala betalningar. Bolaget vidtar därför inte några särskilda säkringsåtgärder, till exempel att föra över beräknade betalningsströmmar i utländsk valuta till valutakonton, med anledning av dessa betalningar.

Banktillgodohavanden i utländsk valuta utgör en valutakursrisk. Bolaget har endast banktillgodohavanden i SEK.

Bolaget skall i så stor utsträckning som möjligt undvika kreditrisker. Utöver i affärsverksamhet normalt förekommande fordringar, exempelvis skattefordringar, förskott på lön och liknande, så skall krediter endast kunna lämnas i undantagsfall och med mindre belopp, exempelvis i form av anstånd med betalning utöver de betaltider Bolaget normalt tillämpar. Ytterligare riktlinjer finns i Bolagets VD-instruktion.

Motpartsrisker vid placeringar skall hanteras genom att motparten vid alla säkringstransaktioner normalt skall vara företagets affärsbank, eller annat kreditinstitut med lägst mot-svarande kreditvärdighet.

Bolaget bedriver inte handel med värdepapper för egen räkning och förvarar inte heller värdepapper eller andra medel för kunders räkning. Bolaget tar inte heller emot inlåning. Bolaget har därför inga tillgångar av angivna slag. Tillgångarna utgörs istället företrädesvis av i affärsverksamhet normalt förekommande, kortfristiga fordringar samt likvida medel. Anläggningstillgångar utgörs normalt endast av inventarier med relativt låga värden.  Bolagets skulder består av i affärsverksamhet normalt förekommande kortfristiga skulder. Bolagets verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att sammansättningen av tillgångar och skulder i så stor utsträckning som möjligt bibehålls oförändrad framgent.

Då Bolaget inte är kopplat till betalsystem och inte heller har åtaganden som korrespondentbank eller förvaringsinstitut förekommer inte några intradagsflöden av likviditet.

Som en följd av den goda tillgången på likviditet i koncernen och det begränsade kapitalbehovet i Bolagets verksamhet, föreligger inte något behov av extern upplåning. Bolagets verksamhet och likviditetshantering kommer även fortsättningsvis att anordnas på ett sådant sätt att behov saknas av extern finansiering. Närmare information om Bolagets finansiering återfinns nedan.

 

Finansierings-strategi

Bolaget skall även på lång sikt primärt finansieras genom internt upparbetade medel. I händelse av att internt upparbetade medel vid något tillfälle inte är tillgängliga i tillräckligt stor utsträckning skall i första hand finansiering sökas från moderbolaget i koncernen, Eligo Invest AB. Moderbolagets policy är att sådan finansiering ska finnas tillgänglig för koncernens värdepappersbolag om behov uppstår.

Bolagets riskansvarige skall årligen göra en bedömning av Eligo Invest AB:s likviditetssituation, för att säkerställa att möjligheten att erhålla finansiering från moderbolaget kvarstår.

I andra hand skall Bolagets VD även kunna söka extern finansiering i första hand via Bolagets affärsbank eller annan aktör på finansieringsmarknaden, efter godkännande från styrelsen.

 

Likviditetsrisker

Likviditetsrisk är risken för att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Bolagets likviditetsrisker bedöms vara relativt små.

Bolagets riskansvarige skall fortlöpande övervaka betalningsflödena för att säkerställa att åtgärder för att hantera en kommande likviditetspåfrestning vidtas i god tid.

 

Risktolerans mm

Metoder

Eftersom Bolaget omfattas av regelverket kring kapitaltäckning och stora exponeringar innebär företagets kapitalstruktur, med en förhållandevis liten del av tillgångarna bundna i anläggningstillgångar eller andra illikvida tillgångar, att Bolaget inte får likviditetsproblem så länge kapitaltäckningskvoten upprätthålls. Då löpande uppföljning görs av kapitaltäckningskvoten, erhålls i god tid en tydlig signal om en eventuell ökning av likviditetsriskerna. Kapitaltäckningskvoten utgör en avgörande indikator även på likviditetsrisker, och skall därför följas även ur ett likviditetsriskperspektiv.

Utöver kapitaltäckningskvoten skall även nyckeltalen likvidkvot samt kassalikviditet följas och bedömas. Syftet med det sistnämnda nyckeltalet är att fånga upp förändringar i kapitalstrukturen som skulle kunna leda till att kapitaltäckningskvoten ger en mindre effektiv indikation på likviditetsriskernas utveckling. Likvidkvoten syftar till att uppmärksamma akuta likviditetsproblem, och kassalikviditeten till att uppmärksamma likviditetsrisker på medellång sikt (sex månader).

 

Risktolerans

Bolaget skall med avseende på de riskmått som framgår av föregående punkt, upprätthålla minst följande nivåer på dessa mått:

Kapitaltäckningskvot                               1,2

Likvidkvot                                               0,3                

Kassalikviditet                                         1,2

Definition av använda nyckeltal:

Kapitaltäckningskvot: I enlighet med hur den beräknas av Bolaget enligt gällande regelverk för kapitaltäckning.

Likvidkvot: Likvida medel som andel av kortfristiga skulder

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar som andel av kortfristiga skulder

Internprissättning av likviditetsrisk

Då Bolagets verksamhet inte innefattar kreditgivning och inte heller är uppdelat i affärsområden föreligger inte behov av internprissättning av kostnaderna för likviditetsrisk.

Marknadsrelaterade indikatorer

Dålig performance i mandaten innebär minskade intäkter för Bolaget. Detta kan uppkomma vid fel positionering vid börsuppgång eller nedgång, stora räntehöjningar etc.

Övervakning

Uppföljning av de angivna indikatorerna skall göras kvartalsvis, av riskansvarig. Rapportering sker till styrelsen.

 

Stresstester

Bolaget skall vid behov eller åtminstone årligen utföra stresstester och scenarioanalyser. Dessa ska identifiera och mäta likviditetsrisken under olika scenarier för att kontrollera att Bolaget även under förutsättningar som avviker från normala förhållanden håller sig inom de ovan fastställda nivåerna för risktolerans.

 

Bolagets stresstester skall innefatta stress hänförlig till:

a)                   Att bolagets lönsamhet väsentligt försämras, varmed avses att resultatet reduceras

b)                  Utflöde av stora volymer investerat kapital

c)                   Återkallelse av Bolagets tillstånd

Problem ska belysas såväl enskilt som i kombination med varandra. Exakta kombinationer samt nivåer av stress bedöms av riskansvarig.

Rapportering av utfall av stresstester skall tillställas Bolagets styrelse.

 

Hantering av säkerheter, likviditetsreserv

Säkerheter

Bolagets verksamhet innefattar inte kreditgivning, varför inga säkerheter ställs.

Likviditetsreserv

Bolaget skall alltid agera för att säkra företagets kortsiktiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor. Likviditetsreserv får inte pantsättas eller på annat sätt belastas med dispositionsinskränkningar.

Andra likviditetsskapande åtgärder

Vid behov av kapital kan detta tillskjutas av moderbolaget Eligo Invest AB genom t.ex. aktieägartillskott

 

Limiter

Limitstruktur

Bolagets verksamhet innefattar inte kreditgivning, och Bolaget är därför normalt inte exponerat för motpartsrisker utöver de risker som är hänförliga till i affärsverksamhet normalt förekommande kortfristiga fordringar som exempelvis kundfordringar. Limiten för summan kortfristiga fordringar följer av den högsta tillåtna kapitaltäckningskvoten enligt ovan. Värdet av Bolagets exponering gentemot en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning får inte överstiga 20 procent av institutets kapitalbas.

 

Beslutsordning

Beslut om ändring av limit fattas av styrelsen. VD har rätt att besluta om sänkning av limit om detta behövs på grund av ändringar av verksamhetspåverkande faktorer. VD är då skyldig att omedelbart underrätta styrelsen. Riskansvarig kontrollerar limiternas lämplighet och att dessa inte överträds. Riskansvarig rapporterar ifrågasatta limiter, och överträdelser av limiter, till styrelsen.

 

Rapportering

VD skall följa och regelbundet vid styrelsemöten rapportera Bolagets hantering av likviditetsrisker och likviditets utveckling till styrelsen.

 

Beredskapsplanering

Bolaget har en beredskapsplan för att hantera kriser hänförliga till likviditetsbrist.

VD beslutar om aktivering av beredskapsplanen. Tecken på att planen bör aktiveras inkluderar, men begränsar sig inte till, att likviditetsreserven behövt utnyttjas, oförmåga att utföra nödvändiga betalningar och besked om bortfall av nödvändiga eller väsentliga finansieringskällor.

Beredskapsplan

Då VD aktiverar planen skall följande åtgärder utföras:

1.                   Bolagets attestordning upphör att gälla tills vidare. Samtliga beslut som innebär att Bolaget ådrar sig en kostnad skall fattas av VD. VD skall vidare godkänna samtliga utbetalningar innan dessa verkställs.

2.                   VD informerar omgående

-                    Bolagets ekonomichef,

-                    alla befattningshavare med attesträtt, och

-                    styrelsen

om att planen aktiverats. Bolagets ekonomichef ansvarar för att inga utbetalningar görs utan VD:s godkännande. Styrelsens ordförande kallar omedelbart till ett extra styrelsemöte, att hållas snarast möjligt, för behandling av till beredskapsplanen hänförliga frågor, vad som orsakat den och vilka åtgärder som skall vidtas. Styrelsens ordförande informerar VD om tidpunkten för det extra styrelsemötet. VD tillser att underlag tas fram för beslut i styrelsen med anledning av att beredskapsplanen aktiverats.

3.                   VD informerar snarast Finansinspektionen om att en väsentlig händelse inträffat i Bolaget.

 

 

4.                   Under tiden fram till det extra styrelsemötet har VD rätt att fatta verksamhetskritiska beslut. VD har också rätt att anlita externt biträde om interna resurser för att hantera uppkomna frågor saknas.

5.                   VD skall i samråd med ekonomichef och riskansvarig skapa en prioritetslista för att prioritera i vilken ordning utbetalningar till myndigheter, personal och leverantörer ska göras.

6.                   VD skall tillse att en kassaflödesprognos upprättas som visar likviditetsbehov på daglig basis under minst den närmaste månaden, längre om så bedöms nödvändigt. Prognosen skall ta hänsyn till de prioriteringar som gjorts ovan och uppdateras fortlöpande när ändrade förhållanden påkallar det.

7.                   VD skall undersöka möjligheter att utverka krediter hos banker, leverantörer och andra intressenter för att helt eller delvis lösa bristen på likviditet.

8.                   Vid det extra styrelsemötet skall VD rapportera vidtagna åtgärder, de verksamhetskritiska beslut som fattats och redovisa Bolagets aktuella och prognostiserade likviditetssituation enligt prognosen. Styrelsen fattar beslut på basis av underlag som VD tagit fram enligt ovan och lämnar direktiv till VD angående de åtgärder som skall vidtas. 

9.                   Efter det extra styrelsemötet följer VD styrelsens direktiv.

Test och uppdatering av beredskapsplanen

Beredskapsplanen skall ses över åtminstone årligen. Hänsyn ska tas till resultatet av de av Bolaget genomförda stresstesterna.

 

Oberoende riskkontroll

Bolaget har upprättat en central funktion för oberoende kontroll av likviditetsrisker. Denna funktion innehas av Bolagets riskansvarige.

Riskansvarig skall, utöver de åligganden som särskilt anges i denna instruktion, övervaka att instruktionen följs och tillse att instruktionen ändras om det är påkallat med hänsyn till inträffade händelser i Bolaget.

Riskansvarig rapporterar till VD, om inte annat för visst fall anges i denna instruktion.

 

Oberoende granskning

Granskning av Bolagets styrning och kontroll av likviditetsrisker utförs av Bolagets intern-revisor, som ett led i den löpande granskningen

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80