Periodisk information avseende kapitaltäckning

Periodisk information offentliggörs i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar FFFS 2014:12, Europaparalamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommisionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013. Belopp i Tkr om inte annat anges. 

 

Eligo Asset Management AB

Uppgifter per rapporttillfälle per 2019-06-30. (belopp i Tkr)

Uppgifter om kapitalbas:

Kärnprimärkapital: 4 457

Primärkapital:         4 457

Totalt kapital:          4 457

 

Totalt riskvägt exponeringsbelopp alternativregeln vid begränsad auktorisation

Kreditrisker*:   6 353

Övriga risker:   17 192

Totalt riskvägt exponeringsbelopp**: 17 192

*Kreditriskerna är beräknade enligt schablonmetoden.

**Totalt riskvägt exponeringsbelopp utgör det högsta av summan av kreditrisker och övriga risker och kostnadsriskerna enligt artikel 95 i EU-förordningen.

 

Kapitalrelationer* och buffertkrav

Kärnprimärkapitalrelation      (minst 4,5%)               25,92%

Primärkapitalrelation              (minst 6,0%)               25,92%

Total kapitalrelation                (minst 8,0%)               25,92%

* Beräknat som respektive kapital i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp

 

Kapitalkonserveringbuffert av totalt riskvägt exponeringsbelopp   430

(2,5% av det högsta riskvägda exponeringsbeloppet)

 

Kapitalkrav 

Kapitalkrav pelare 1 (8% av totalt riskvägt exponeringsbelopp)     1 375

Kapitalkonserveringsbuffert                                                                    430

Totalt kapitalkrav pelare 1                                                                    1 805

Överskott av kapital Pelare 1                                                               3 683

Kapitaltäckningskvot Pelare 1   (minst 1,0)                                          3,24

 

Tillkommande internt bedömt kapitalbehov i pelare 2                         0

Totalt internt bedömt kapitalbehov                                                   1 805

Överskott av kapital Pelare 2                                                              3 683

Kapitaltäckningskvot Pelare 2   (minst 1,2)                                        2,47

 

Kapitalkrav i relation till startkapital

Startkapital                                                                                              1 355

Kapitaltäckningskvot                                                                               3,29

 

Uppgifter om likviditet

Verksamheten i Eligo Asset Management AB är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej förnärvarande för att finansiera verksamheten.

Likviditetsreserv, utgörs uteslutande av EAMs egna bankmedel (i kr): 1 352 581

Kassalikviditet, omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder:                    2,96

 

Styrelsen bedömer likviditetsrisker minst årligen. Uppföljning sker utifrån rapporter från ekonomi, riskkontroll och VD. VD ansvarar tillsammans för likviditetsplanering och likviditetskontroll. Den dagliga likviditetshanteringen, bevakningen och rapporteringen sköter ekonomiansvarig i enighet med Eligos riktlinjer avseende hantering och kontroll av likviditetsrisker.

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80