Internrevision
Bolaget har gett Leif Lusch & Co Revision AB med revisorn Leif Lusch som huvudansvarig i uppdrag att vara bolagets internrevisor.
Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs.

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80