Integritetspolicy

 

Giltig från och med 25 maj 2018

Principerna om hur Eligo Asset Management AB (Eligo), 556755-4240, behandlar personuppgifter beskrivs i denna Integritetspolicy (Policyn).

1. Målsättning
1.1 Eligo värnar om kundernas personliga integritet. Eligos målsättning är att kundernas personuppgifter ska behandlas korrekt och säkert. Eligo behandlar personuppgifter endast för avsedda ändamål och vidtar nödvändiga och lämpliga tekniska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller att de sprids. All behandling av personuppgifter sker med stöd av gällande dataskyddslag och annan författning.

2. Kategorier av Personuppgifter
Personuppgifter kan inhämtas från en kund, genom kundens användning av tjänster och från externa källor, till exempel från offentliga och privata register eller av tredje part. Kategorier av Personuppgifter som Eligo främst samlar in och behandlar är:
Identifieringsuppgifter såsom namn, personnummer, uppgifter om identitetsdokumentet (t.ex, kopia av pass, ID-kort).
Kontaktinformation såsom adress, telefonnummer, e-postadress, kommunikationsspråk.
Familjeuppgifter såsom information om en kunds familj.
Uppgifter om relationer till juridiska personer som lämnats av kunden eller erhållits från offentliga källor.
Uppgifter om utbildning eller yrke.
Finansiella uppgifter såsom tillgångar, transaktioner, inkomster, skulder, kundens erfarenhet och kunskap om fonder samt investeringsmål vilka uppgifter samlas in vid valet och tillhandahållandet av investeringstjänster eller genomförda transaktioner i fonder
Uppgifter som gör det möjligt för Eligo att utföra undersökningar avseende penningtvätt och förebyggande av finansiering av terrorism och för att säkerställa att internationella sanktioner följs, inklusive syftet med affärsrelationen och om kunden är en person i politiskt utsatt ställning eller har någon koppling till en sådan person.
Uppgifter som erhållits vid fullgörande av en förpliktelse som följer av lag exempelvis uppgifter som härrör från förfrågningar från myndighet, såsom Finansinspektionen, Skatteverket eller Polisen.
Uppgifter om kundens skattemässiga hemvist såsom uppgifter om bosättningsland, skatteidentifikationsnummer.

Kommunikationsuppgifter som samlas in när kunden besöker Eligo kontor eller när kunden kommunicerar med Eligo via telefon, e-post och andra kommunikationssätt och Personuppgifter relaterat till kundens besök på Eligos webbplats.
Uppgifter relaterade till de tjänster som Eligo tillhandahåller såsom fullgörande av avtal, genomförda transaktioner, förfrågningar och klagomål.


3. Syfte och laglig grund för behandling av Personuppgifter
Eligo registrerar och behandlar kundernas personuppgifter när det är nödvändigt för att Eligo ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller annan författning eller för att svara på frågor från kunderna. Eligo behandlar Personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål:
3.1 För att kunna tillhandahålla kunderna tjänster och produkter
3.2 För att kunna kommunicera med kunderna via e-post, brev, telefon eller personliga besök
3.3 För att förhindra eller upptäcka bedrägerier, penningtvätt eller finansiering av terrorism
3.4 För att underhålla, utveckla, testa och förbättra Eligos tekniska system
3.5 För att förhindra missbruk av tjänster och säkerställa lämpliga villkor för tjänsterna
3.6 För att ta fram statistik
3.7 För marknadsföringsåtgärder

4. Mottagare av Personuppgifter
Personuppgifter skyddas av att alla anställda hos Eligo har tystnadsplikt och att uppgifterna behandlas konfidentiellt. Personuppgifter kan dock i vissa fall delas med andra mottagare, till exempel:
4.1 Myndigheter, såsom Skatteverket, Polisen och Finansinspektionen.
4.2 Kreditinstitut samt andra finansiella institut, försäkringsleverantörer och förmedlare av finansiella tjänster, tredje part som deltar vid genomförandet av order, settlement samt godkända arrangemang för offentliggörande av information.
4.3 Finansiella och juridiska konsulter, revisorer eller andra tjänsteleverantörer till Eligo.
4.4 Tredje parter som upprätthåller databaser och register t.ex. värdepappersregister eller annat register som innehåller Personuppgifter.


5. Geografiskt område för personuppgiftsbehandling
5.1 Personuppgifterna behandlas inom Sverige.


6. Lagringsperioder
6.1 Personuppgifterna behandlas inte längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år beroende på tiden för preskription. 

6.2 Andra tidsfrister kan gälla när Personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet. Lagringsperioden kan då vara baserad på att Eligo ska uppfylla gällande lagstiftning eller myndighets beslut avseende exempelvis motverkade av penningtvätt och bokföring.


7. Kundens rättigheter som registrerad
En kund har rättigheter avseende behandling av dennes Personuppgifter. Sådana rättigheter innebär att:
7.1 Kunden har rätt att kräva att Personuppgifter rättas om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga.
7.2 Invända mot viss behandling av kundens Personuppgifter,
7.3 Kräva radering av kundens Personuppgifter.
7.4 Begränsa behandlingen av kundens Personuppgifter.
7.5 Få information om kundens Personuppgifter behandlas av Eligo och om så är fallet, få en kopia på Personuppgifterna.
7.6 Få kundens Personuppgifter som tillhandahållits av honom/henne och som behandlas baserat på samtycke eller avtal i skriftligt eller vanligt använt elektroniskt format och när det är möjligt överföra sådana Personuppgifter till en annan tjänsteleverantör (dataportabilitet).
7.7 Återkalla kundens samtycke till att behandla hans/hennes Personuppgifter.
7.8 Att inte bli föremål för fullständigt automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga konsekvenser eller på liknande sätt väsentligen påverkar kunden. Denna rätt gäller inte om beslutsfattandet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal med kunden, om beslutsfattandet är tillåtet enligt gällande lag eller om kunden har lämnat sitt uttryckliga samtycke.
7.9 Framföra klagomål avseende behandlingen av Personuppgifter till Datainspektionen, datainspektionen.se om kunden anser att behandlingen av kundens Personuppgifter kränker kundens rättigheter och intressen enligt gällande lag.


8. Kontaktuppgifter
8.1 Kunden kan kontakta Eligo med frågor avseende begäran om registerutdrag, begäran om återkallande av samtycken, eller annan begäran eller framföra klagomål angående behandlingen av Personuppgifter.
8.2 Kontaktuppgifter för Eligo finns tillgängliga på Eligos webbplats www.eligo.se.
Personuppgiftsansvarig är Eligo Asset Management AB, 556755-4240, Storgatan 38, 903 26 Umeå,                      tel 08 614 48 00.

9. Ändring av policyn
Eligo kan komma att, från tid till annan, göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn finns att ta del av på våra kontor, på www.eligo.se eller genom att ringa 08 614 48 00.

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80