MIFID

Den 1 november 2007 infördes gemensamma regler för värdepappershandel för alla medlemsländer i Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (EES), främst i syfte att förenkla sparmöjligheter för privatpersoner och att samtidigt stärka det det allmänna skyddet för sparare. Bakgrunden till de nya reglerna var ett EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Genom införandet av de nya reglerna ska konkurrensen på den europeiska värdepappersmarknaden öka, skyddet för alla som placerar i värdepapper eller får råd gällande placeringar stärkas, samtidigt som det ska bli enklare för alla att handla värdepapper över nationsgränserna.

Införandet av lagreglerna leder till att i stort sett alla kunder kommer att få mer detaljerad information om finansiella produkter och tjänster, vilket i sin tur ska leda till bättre investeringsval, en grundligare och mer noggrann utformning av finansiella aktiviteter och en högre grad av kundskydd.
MiFID delar in alla kunder i tre kategorier med olika starkt kundskydd – professionella investerare (finansiella institut, stora företag m fl), jämbördig part (banker, myndighet m fl) och icke-professionella kunder (privatpersoner och de flesta företag). Indelningen utgår bl a från finansiell erfarenhet och kunskap, risktolerans och investeringsstrategi hos kunden. Lagen kräver dessutom att ett värdepappersbolag ska säkerställa att all information – riktad mot kunder och potentiella kunder – är rättvis, tydlig och icke missvisande, samt att det tydligt kan identifieras vad som är marknadsföringsmaterial.

Samtliga kunder hos Eligo klassificeras som ”icke-professionella kunder” (om kunden inte själv begär annan kategorisering) och har den högsta skyddsgraden, vilket innebär bl.a. att:

 

  • Eligo måste försäkra sig om att kund förstår risken med en viss placering
  • Kund ska ha tillgång till information om hur affärer genomförs, t ex rörande kostnad och kurs för transaktioner
  • Eligo måste inhämta den information som behövs för att kunna ge rätt råd vid rådgivning, köp och försäljning
  • Order måste utföras rättvist, korrekt och utifrån kunds bästa
  •  Rutiner för att ta hand om eventuella intressekonflikter ska finnas


Du som kund märker av dessa förändringar genom att fler frågor kommer att ställas till dig än tidigare, vid bl a rådgivning och att du, i samband med detta, kommer att få mer information om finansiella produkter och tjänster. Syftet med detta är att säkerställa att du har tillräcklig kunskap och information för att förstå de risker som är förknippade med föreslagna placeringar.

 

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80