Bolagsstruktur: Bolag som ingår i den konsoliderade situationen                                                                                                                                                   

Eligo Invest AB och Free Broker Group i Norden AB styr verksamheten i Eligo Asset Management AB genom att utse ordförande, lämpliga styrelseledamöter och genom eventuella ägardirektiv.

Information om hur bolaget styrs

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande, Lennart Andersson, leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter. 


Bolagets verkställande direktör, Anders Conradzon, sköter den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och vd-instruktionen. Styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen. 


Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner nämligen riskfunktion, funktion för regelefterlevnad samt intern- och externrevision. Dessa funktioner rapporterar direkt till styrelsen.

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80