Kundkategorisering 
Enligt lagen om värdepappersmarknaden skall alla kunder indelas i olika grupper som har olika omfattande kundskyddsnivå. Kunderna indelas i kategorierna icke-professionella kunder och professionella kunder. Om kunden inte har meddelats något annat har kunden kategoriserats som icke-professionell och erhåller därmed den högsta tänkbara nivån av kundskydd. Kunden har rätt att begära en annan kundklassificering.  
 
Kommunikation 
All kommunikation mellan Bolaget och kunden skall ske på svenska. Kommunikation sker via brev, e-mail, telefon samt vid personliga möten. All dokumentation och övrig information som kunden erhåller från Bolaget är på svenska. 
  
Information om den diskretionära förvaltningen 
Bolagets diskretionära portföljförvaltning har som mål att utifrån sina jämförelseindex skapa en årlig överavkastning mot dessa efter avdrag för förvaltningsarvode. Risknivån sätts utifrån varje modellportfölj, kundens behov och riskbenägenhet. Närmare information finns i respektive modellportföljs placeringsinstruktion. Kvartalsvis tillhandahålls portföljrapporter till kunden. 
  
Risknivåskala 
Olika tillgångar har olika risk. De tillgångar som svänger minst har lägst risk men ger också en lägre möjlig avkastning, exempelvis räntetillgångar. Tillgångar med större svängningar har en högre risk och kan på en kort tid både stiga och sjunka i värde, men har samtidigt en högre möjlig avkastning. Risk baseras på historisk volatilitet, det vill säga hur stora svängningarna har varit historiskt. 
  
Placeringsstrategier 
Våra modellportföljer finns i tre olika risknivåer för att kunna möta våra kunders olika behov och önskemål. För ytterligare information hänvisar vi till Placeringsinstruktion – Modellportföljsförvaltning, bilaga 2

 

Lämplighetsbedömning vid rådgivning och diskretionär portföljförvaltning

Bolaget är skyldigt att vid tillhandahållande av investeringsrådgivning och disketionär portföljförvaltning rekommendera finansiella instrument och portföljförvaltning som är lämpliga för kunden. För att Bolaget ska kunna bedöma vilka produkter eller vilka tjänster som är lämpliga måste Bolaget få tillräcklig information om kundens personliga och ekonomiska förhållanden. Dessutom behöver Bolaget veta vilken erfarenhet och kunskap som kunden har om de produkter och tjänster som Bolaget erbjuder. Det är även viktigt att Bolaget får reda på kundens mål med investeringen, vilken finansiell risk kunden är beredd att ta och hur länge kunden önskar behålla sin investering. 
 
Syftet med den information som Bolaget samlar in är att Bolaget ska kunna tillvarata kundens intressen och de råd som passar kundens önskemål och behov. Det är därför viktigt att uppgifter som kunden lämnar till Bolaget är korrekta och så fullständiga som möjligt. 
 
Intressekonflikter 
Intressekonflikter kan uppkomma mellan en kund och Bolaget eller mellan olika kunder. Bolagets målsättning är att alltid sätta kundernas intresse i främsta ledet.  
När potentiella intressekonflikter identifieras ska följande omständigheter beaktas: 
Kommer Bolaget, dess ägare anställda sannolikt erhålla ekonomisk vinst eller undvika en förlust på kundens bekostnad? 
Har Bolaget, dess ägare eller anställda ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning? 
Har Bolaget, dess ägare eller anställda ett ekonomiske eller annat skäl att gynna en kund framför en annan kunds eller kundgrupps intressen framför kundens intressen? 
Bedriver Bolaget, dess ägare eller anställda samma slag av verksamhet som Kunden? 
Tar Bolaget, dess ägare eller anställda emot eller kommer att ta emot incitament av en annan person än kunden i samband med en tjänst till kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten? 
 
Om en intressekonflikt uppstår så att en kunds intressen kan komma att påverkas negativt, och Bolaget inte kunnat vidta åtgärder för att undvika denna ska Bolaget tydligt informera kunden om arten eller källan till intressekonflikten innan Bolaget åtar sig att utföra en investeringstjänst för kundens räkning. 
 
Bolaget har upprättat riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Dessa riktlinjer lämnas ut till kunden på dennes begäran. 
 
Information om priser och avgifter 
För tillhandahållande av tjänsten diskretionär portföljförvaltning betalar kunden en månatlig förvaltningsavgift i form av ett förvaltningsarvode. Bolaget lämnar detaljerad information om priser och avgifter i ett särskilt dokument Information om priser och avgifter, bilaga 3. Det kan härvid noteras att det kan förekomma andra kostnader för kunden, bl.a. skatter, som inte skall betalas via eller är ålagda av Bolaget. 
 
Incitament 
Bolaget kan komma att erhålla courtage och provision för förmedling av olika produkter. Vid förmedling av fondandelar betalar kunden inga avgifter till Bolaget. Bolaget kan erhålla ersättning från fondbolagen i de fall Bolaget ingått avtal som innebär att Bolaget kan erhålla ersättning i samband med förmedling av fondandelar. Ersättning utgår i regel i form av ett belopp som beräknas som en procentandel av förvaltningsavgiften för den aktuella fonden. Normalt erhåller Bolaget ca 5-15 % av fondens förvaltningsavgift beroende på fondens avgift, vilket erhålls löpande från fondbolaget. 
 
Bolaget använder sig av försäkringsförmedlare och andra distributörer som marknadsför och erbjuder Bolagets tjänster och produkter. För distribution av Bolagets tjänster och produkter betalar Bolaget en ersättning till distributörerna som uppgår till cirka 50 % av Bolagets erhållna förvaltningsavgifter. Bolaget lämnar på förfrågan ytterligare information. 

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80