Ersättningspolicy i Eligo Asset Management AB

Styrelsen i Eligo Asset Management AB (”Bolaget”) har, i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningspolicy i kreditinstitut och värdepappersbolag, 2016-10-12 fastställt följande ersättningspolicy.

För Bolaget och Eligo Invest AB föreligger en konsoliderad situation. Vad som sägs i denna policy ska även tillämpas på den konsoliderade situationen.

DLA Piper Advokatbyrå har biträtt bolaget vid utarbetande av Policyn. Bolagets Internrevisor har granskat att ersättningspolicyn följs

Omfattning

Ersättningspolicyn gäller samtliga anställda i Bolaget. Ansvariga för funktionerna för regelefterlevnad och internrevision är inte anställda och omfattas därför inte av denna policy.

 

Definitioner

Med Bolagets verkställande ledning förstås verkställande direktören och vice verkställande direktören.

Anställda vars arbetsuppgifter hare en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil är den verkställande ledningen och anställda som utför diskretionära portföljförvaltning.

 

Fast ersättning

Bolagets anställda erhåller endast fast ersättning.  Med fast ersättning menas ersättning med ett i förväg fastställt belopp (fast lön, pensionsförmåner, bilersättning och liknande förmåner).

Fast ersättning ska 

  • vara marknadsmässig, och vara baserad på befattningshavarens kompetens, ansvarsområden, arbetsuppgifter och utbildningsnivå, och
  • anpassad till Bolagets finansiella förmåga

Vid lönerevision ska, förutom det som sagts ovan, den anställdes arbetsinsats bedömas utifrån

  • noggrannhet,
  • initiativförmåga,
  • kundnöjdhet,
  • regelefterlevnad, och
  • samarbetsförmåga

Rörlig ersättning

Rörliga ersättningar till anställda i Bolaget förekommer inte. Bolaget tillämpar inte heller någon rörlig ersättning som innehåller diskretionära pensionsförmåner.

 

Ersättning vid anställningens upphörande

Samtliga anställningsavtal gäller tillsvidare och kan sägas upp enligt de regler som gäller enligt lagen om anställningsskydd. Den längsta uppsägningstiden är sex månader. Några andra förmåner utgår inte vid uppsägning.

 

Övriga förmåner

Bolaget erbjuder i vissa fall företagsförmån i form av friskvård. Dessa förmåner är inte prestationsbaserade och har därmed inte och kan inte få en negativ inverkan på bolagets risknivå.

 

VD & Förvaltares totala löner

VD & Förvaltarnas samlade löner under 2016 uppgår totalt till 103.000 kr/ månad. Ingen av bolagets anställda har under föregående budgetår erhållit en total ersättning på en (1) miljon Euro eller mer.

 

Information till anställda

Alla anställda ska informeras om innehållet i denna policy och om hur de anställdas resultat bedöms inklusive de kriterier som Bolaget lägger till grund för beslut om ersättning och lönerevision.

 

Beslut om ersättning

Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande ledningen. Ersättningen inkluderar ersättning för verkställande direktörens roll som riskansvarig.

Verkställande direktören beslutar om ersättning till övriga anställda.

Bolagsstämman beslutar om arvoden till styrelsens ledamöter.

 

Beredning av ersättningsbeslut

En styrelseledamot ska utses som ansvarig för att göra en bedömning av Bolagets ersättningspolicy, ersättningssystem och om vilka åtgärder som bör vidtas för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn samt bereda styrelsebeslut om ersättning. Ledamoten ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor rörande riskhantering och ersättningar.

Funktionen för regelefterlevnad ska delta i den bedömnings- och utvärderingsprocess som styrelseledamoten ska genomföra.

 

Uppföljning och kontroll

Bolagets internrevision ska minst årligen granska om Bolagets ersättningssystem överensstämmer med denna policy. Rapportering ska ske till styrelsen rörande resultatet av granskningen minst årligen och senast i samband med att årsredovisningen fastställs.

 

Offentliggörande

Policyn finns tillgänglig hos Bolaget och publiceras även på Bolagets hemsida. Uppgifter om ersättningar lämnas även i bolagets årsredovisning.

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80