Regler för bästa utförande och fördelning av order avseende diskretionär portföljförvaltning och mottagande och vidarebefordran av order kan på begäran erhållas av bolaget. 

 

Förteckning över motparter i samtliga mandat 2017-12-31

För hanteringen av affärsuppdrag i sådana finansiella instrument som huvudsakligen handlas på en reglerad marknad, MTF eller annan handelsplats, såsom exempelvis aktier, standardiserade derivatinstrument och sådana fondandelar som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller MTF använder sig Bolaget av följande motparter:

-                        Societe Generale, Pareto och Erik Penser

Bolaget gör en samlad bedömning utifrån exempelvis pris, kostnad, snabbhet och motpartsrisk innan en motpart godkänns för att utföra order avseende finansiella instrument för fonds räkning.

 

För hanteringen av affärsuppdrag i sådana finansiella instrument som huvudsakligen handlas direkt mot motpart, såsom exempelvis icke börsnoterade aktier och andra finansiella instrument, statsobligationer och andra penningmarknadsinstrument, företagsobligationer och OTC-derivat använder sig Bolaget av följande motparter:

-                        SEB Enskilda Equities

 

För hanteringen av affärsuppdag i fondandelar använder sig Bolaget av följande motparter:

-                        Garantum, Nordnet och Fondmarknaden

Modellportföljer hos respektive plattform har respektive plattform/depåinstitut som motpart och i modellportföljerna ingår enbart fonder på plattformen samt likvida medel.

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80